Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat
Dbáme na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje,
které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace
o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi
uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás
můžete obrátit písemně na adrese společnosti.
Zabezpečení Vašich osobních dat
Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační
opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K Vašim
osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme
jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v
případě ochrany našich právních zájmů.
Právo na informace
Vaším právem je požádat o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás
zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných
situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete
požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste
skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší
osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám
poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se
nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně
získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).
Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud
nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a
nedocházelo k případným omylům.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše
údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.
Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést
námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem
je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na
příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa
v rámci zasílaného obchodního sdělení či novinek), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které
zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se
nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či
oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které
automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy
havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále
nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.
Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email:
[email protected]
Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a
ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové
soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné
Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.
Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí
této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a
geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky
přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování
webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.
Kontaktní formulář na webu.
Pokud nás budete kontaktovat přes náš kontaktní dotazník, jsou na webu zpracovávány osobní údaje,
pro případnou komunikaci s Vámi. Tyto osobní údaje evidujeme na základě Vašeho souhlasu, který
udělíte pod kontaktním dotazníkem.
Dokumenty ke stažení
Stažením a vyplněním dokumentů ze stránek, udělujete nám souhlas s jejich poskytnutím v nezbytném
rozsahu třetím stranám, za účelem poskytnutí služeb.